FIREON™ Community [FOC] - Be friendly, light the fire!

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

ENTRYSOFT.RO

[RO/ENG] Regulament/Rules [14.06.2020]

Status
Not open for further replies.

AZzeL

✖️ ✖️ ✖️
CEO
Messages
736
Best answers
3
Reaction score
186
Points
20
Regulament Playeri
1. Este interzis folosirea de coduri pe server [ Ban Permanent ] !
2. Este interzis limbajul vulgar si neadecvat pe server [ Gag / Mute / Ban 120 minute ] !
3. Este interzis sa injuri un admin [ Gag / Mute / Ban 720 minute ]!
4. Este interzis spamarea chatului [ Gag ] !
5. Este interzis sa faci reclame la servere , site-uri , forum-uri [ Gag ] !
6. Pentru a anunta un posibil codat folositi say_team @ + numele codatului [ Gag / Mute ] !
7. Este interzis sa bati la cap un admin cu spam [ Gag / Mute / Ban 120 minute ] !
8. Este interzis sa bagati muzica pe server prin microfon [ Mute / Ban 120 minute ] !
9. Este interzis sa injurati un admin despre parinti / familie [ Ban Permanent ] !
10. Este interzis sa campezi in turn [ Slap 10 / Slay ] !


Regulament Admini
1. Este strict interzis folosirea de coduri pe server [ Ban Permanent + Remove ] !
2. Este strict interzis limbajul vulgar si neadecvat pe server [ Remove ] !
3. Este strict interzis abuzarea de comenzi in folos personal [ Remove / Avertisment ] !
4. Este strict interzis abuzarea de admin [ Remove / Avertisment ] !
5. Adminii trebuie sa aiba activitate atat pe server cat si pe forum [ Remove ] !
6. Toti adminii trebuie sa se respecte intre ei indiferent de grad !
7. Este interzis folosirea comenzilor pe alti admini [ -1 / -2 ] !
8. Adminii sunt obligati sa prezinte dovada la reclamatii sau cereri unban [ -1 / -2 / -3 ] !
9. Toti adminii sunt obligati sa tina dovezile comenzilor folosite pe Playeri ( Ban ) minim 7 zile in PC !
10. Este strict interzis sa dai cont-ul de steam la alt jucator ( cont-ul pe care aveti grad-ul ) [ Remove ] !
11. Este strict interzis sa bagati muzica pe server prin microfon [ -1 / -2 ] !
12. Este strict interzis sa favorizati un player [ -1 / -2 ] !
13. Este strict interzis sa campezi in turn [ Avertisment ]

14. Fiecare lucru făcut sau nefăcut de către Staff va conta la UP, la Down cât și la Avertismente. De exemplu:
15.
Fiecare membru Staff este obligat să fie activ pe server, jucând, nu stând la spec. Acesta va trebui să facă în fiecare lună minim 20 de ore de activitate respectiv 15 de ore în cazul unei cereri de inactivitate. [ Avertisment / Admin Level Down ]
16.
Fiecare membru Staff trebuie să fie activ pe Discord. Ce înseamnă acest lucru: membrii Staff trebuie să contribuie la problemele interne în Staff, trebuie să ajute playerii ce vor cere ajutorul pe chat sau trebuie să informeze jucătorii de diferite probleme de pe server, în cazul în care un Co-Owner/Owner nu este conectat în momentul respectiv. [ Avertisment / Admin Level Down ]
17.
Fiecare membru Staff este obligat să aibă o activitate decenta pe Forum, la cererile UP sau de Helper/Junior cât și la reclamații. [ Avertisment / Admin Level Down ]
18.
Fiecare membru Staff trebuie să se comporte cu colegii lui într-un mod decent și adecvat pentru acest grad, trebuie să aiba un limbaj decent pe server cât și pe grupurile de socializare dintre Admini și aceștia nu ar trebui să aibă certuri între ei. [ Avertisment ]
19. Pe baza activității voastre, la final de fiecare luna, voi face o evidență prin care vă voi arăta orele făcute luna anterioară și vă voi da niște detalii prin care vă voi spune dacă activitatea voastră trebuie mărită sau este bine cea actuală. Dacă activitatea pe
Forum/Discord sau pe server este minoră de cea menționată, veți fi sancționați cu un Avertisment Verbal. În schimb dacă activitatea va fi la limită, de exemplu 50 de ore fix, atunci nu veți primi UP.

FAQ REGULAMENT
1. Am pus la dispozitie acest " FAQ " pentru a observa cine citeste regulamentul si cine NU !
2. Ce trebuie voi sa scrieti la cererea admin in dreptul categoriei: FAQ Regulament : 1+1 = AWPGO4Ever
3. Down-urile vor fi bazate pe avertismente! Acestea vor disparea dupa doua saptamani de la obtinerea acestora.
4. Pentru a face o cerere UP va trebui sa nu aveti avertismente!
5. La 3 avertismente veti primi down la grad sau remove. In cazul in care veti primi down, acestea vor fi sterse.


Player Rules
1. Is forbidden to use cheats on the server [ Permanent Ban ] !
2. Is forbidden to use dirty and inappropriate language on the server [ Gag / Mute / Ban 120 minutes ] !
3. Is forbidden to swear an admin [ Gag / Mute / Ban 720 minutes ]!
4. Is forbidden to spam the chat [ Gag ] !
5. Is forbidden to advertise servers,sites,forums [ Gag ] !
6. To announce a possible cheater use say_team @ + name of the cheater [ Gag / Mute ] !
7. Is forbidden to annoy an admin with spam [ Gag / Mute / Ban 120 minutes ] !
8. Is forbidden to listen to music on the server through the microphone [ Mute / Ban 120 minutes ] !
9. Is forbidden to swear an admin about parents / family [ Permanent Ban ] !
10. Is forbidden to camp in the tower [ Slap 10 / Slay ]


Regulament Admini
1. It is strictly forbidden to use cheats on the server [ Permanent Ban + Remove ] !
2. It is strictly forbidden to use dirty and inappropriate languange on the server [ Remove ] !
3. It is strictly forbidden to abuse of commands for personal use [ Remove / Warning ] !
4. It is strictly forbidden to abuse the admin [ Remove ] !
5. Admins have to be active on the server and also on the forum [ Remove ] !
6. All admins have to respect each other regardless of rank !
7. It is strictly forbidden to use commands on other admins [ -1 / -2 ] !
8. Admins are forced to show the proof at reclamations or unban applications [ -1 / -2 / -3 ] !
9. All admins are forced to keep the proof commands that were used on Players ( Ban ) minimum 7 days in the PC!
10. It is strictly forbidden to give the steam account to another player ( the account on which you have the rank ) [ Remove ] !
11. It is strictly fobidden to listen to music on the server through the microphone [ -1 / -2 ] !
12. It is strictly forbidden to favor a player [ -1 / -2 ] !
13. It is strictly forbidden to camp in the tower [ Warning ]
14. Everything done or not done by Staff will count on UP, Down and Warnings. For example:
15. Each Staff member have to be active on the server, playing, not staying at the spec. Everyone must have atleast 20 hours or 15 hours if you had an Inactivity Request. [ Warning / Admin Level Down ]
16. Each Staff member must be active on Discord. What this means: Staff members must contribute to internal issues in Staff, must help players who will ask for help on chat, or must inform players of various issues about the server, if a Co-Owner / Owner is not connected at that time. [ Warning / Admin Level Down ]
17. Each Staff member is obliged to have a decent activity on the Forum, at UP or Helper / Junior requests as well as at complaints. [ Warning / Admin Level Down ]
18. Each Staff member must behave with his colleagues in a decent and appropriate manner for this degree, must have a decent language on the server as well as on the social groups between Admins and they should not argue between them. [ Warning ]
19. Based on your activity, at the end of each month, I will make an evidence to show you the hours done the previous month and I will give you some details to tell you if your activity should be increased or the current one is good. If the activity on the Forum / Discord or on the server is less than the one mentioned, you will be sanctioned with a Warning. However, if the activity will be at the limit, for example 50 hours, then you will not receive UP.

FAQ REGULAMENT
1. I made available this " FAQ " to observe who reads the rules and who doesn't !
2. What you have to write at the admin application next to the category: FAQ Rules : 1+1 = AWPGO4Ever
3. The downs will be based on the warnings! They will be erased in 2 weeks.
4. In order to apply for a higher admin rank you have to have no warnings.
5. With 3 warnings you will get downgraded or removed, if you will get down, your warnings will be erased.
 
Last edited by a moderator:
Status
Not open for further replies.
Top Bottom